Actiepunten

Voor wie het Twents Landschap lief heeft.

ACTIEPUNTEN STICHTING BEHOUD TWENTS LANDSCHAP

MAATREGELEN OM TE KOMEN TOT DUURZAME INSTANDHOUDING EN HERSTEL VAN HET TWENTS LANDSCHAP:

 1. Aanpassing van de kapverordening 2015: de kapverordening van de Gemeenten Tubbergen en Dinkelland dient aangepast te worden met het volgende : Uitbreiding lijst beschermde boomsoorten, meldingsplicht voor dunning en hakhoutbeheer, fasering dunning en hakhoutbeheer en meer handhaving op illegale kap en herplant plicht.
 2. Aanpassing van de cascoregeling: beschermde houtwallen en singels staan aangegeven in de cascokaart van Tubbergen en Dinkelland. Indien er uitzondering zijn om toch over te gaan tot verplaatsing van die cascohoutwallen of singels dan dient er een ruimere compensatie te komen voor deze landschapselementen, dan nu gebruikelijk.
 3. Kwalitatieve verbetering van alle landschapselementen: door meer duurzaam en ecologisch verantwoord onderhoud te plegen aan bosjes, houtwallen en singels. Deze landschapselementen kunnen worden doorgeplant met struikvormers als meidoorn, sleedoorn ,hulst, egelantier, krent e.d. zodat de biodiversiteit kan worden vergroot.
 4. Beschikbaar stellen van gratis plantmateriaal en zaaigoed: gemeenten en provincies dienen grondeigenaren te voorzien van gratis plantmateriaal en zaaigoed om hun landschapselementen te versterken en akkerranden in te zaaien. Dit bevordert de biodiversiteit.
 5. Breidt het aantal Groenblauwe diensten contracten uit: maak als gemeenten en provincie budget vrij ter uitbreiding van het aantal contracten van de Blauw Groene Diensten. Hierdoor worden de landschapselementen beter beschermd en duurzaam onderhouden.
 6. Duurzaam en ecologisch beheer van bermen en sloten: gemeenten, provincie, waterschappen en grondeigenaren dienen over te stappen op een duurzaam en ecologisch beheer van bermen en sloten.
 7. Voorkom uitstroom van meststoffen naar het grondwater: grondeigenaren dienen gepaste maatregelen te nemen om te voorkomen dat meststoffen uitstromen naar het grondwater. Waterschappen maken zich hier al heel lang zorgen over. Ondrinkbaar grondwater in Twente is een bedreiging voor de volksgezondheid.
 8. Verbod op het gebruik van neonicotinoiden en glyfosaat : de overheid dient het gebruik van neonicotinoiden en glyfosaat per direct te verbieden. Neonicotinoiden doden direct en of indirect veel insecten. Uit studies blijkt dat glyfosaat een waarschijnlijke bedreiging is voor de volksgezondheid. Elk risico dient te worden vermeden bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 9. Herstel het bodemleven: grondeigenaren dienen over te gaan op een duurzaam herstel en instandhouding van het bodemleven. Onder anderen hierdoor kan er een voedselproductie ontstaan, waarin de consument vertrouwen heeft.
  Het injecteren van drijfmest staat hierbij ter discussie.
 10. Duurzame energie: in Nationaal Landschap Noordoost Twente is de plaatsing van windmolenparken en zonneparken niet gewenst. Zonnepanelen op daken juichen wij toe.